• Vodní nádrže

  photos/3.jpg

  Rybník Nemochovice
  VN Opatovsko
  VN Vohanèice

  img-3
 • Protipovodòová opatøení

  photos/2.jpg

  Brumov-Bylnice - studie
  Horní Poøíèí - PPO
  Protipovodòová hráz, k.ú. Ostrožské Pøedmìstí

  img-2
 • Úprava objektù na vodních tocích

  photos/4.jpg

  HB Všemina ve Všeminì
  Jez Køenovice
  Lapaè splavenin Brádelný
  Trnávka, Trnava, opìrné zdi

  img-4
 • Odstranìní povodòových škod

  photos/6.jpg

  Vlaský potok km 0,000 - 1,700
  Bystrý potok km 3,250 - 7,00
  Zimný potok km 0,800 - 0,900

  img-2
 • Studie odtokových pomìrù

  photos/15.jpg

  Studie povodí Drahotušského potoka
  Studie povodí Ludiny

  img-4
 • Lesní cesty

  photos/1.jpg

  LC Kostelní                       LC Spojovací
  rotenone            339-368-8515
  LC Za Hájovnou                9313943926
  LC Pchavá I

  img-1
 • Reference/Cesty/Kostel/Akce.html
 • Lávky, malé mostní konstrukce

  photos/Most.jpg

  (760) 287-7335
  Most Strážnice
  Døevìná lávka v oboøe Kralice - Støelnice
  Lávka na Dvorecké

  img-2
 • Nauèné stezky

  photos/9.jpg

  enmuffle
  NS Pøedklášteøí
  631-491-2463

  img-1
 • Žádosti o dotace

  photos/7.jpg

  SZIF - LC Do Valentova
  MZe - Úprava Støelického potoka
  MZe - Suchá nádrž Bratèice
  OPŽP - Rybník Skøíòka

  img-4


 

Kdo jsme

    Jsme zavedená firma nabízející od roku 2009 projekèní a inženýrskou èinnost v oboru stavby krajinného inženýrství, vodního a lesního hospodáøství. Naše firma zajišuje všechny stupnì projektové dokumentace (studie, DUR, DSP, DPS,...). V rámci inženýrské èinnosti pøipravuje podklady pro územní øízení, stavební povolení, popøípadì zajištìní finanèních prostøedkù z rùzných dotaèních fondù. Veškerá dokumentace je zpracována v digitální podobì (CAD), dle platných èeských státních norem a pøedpisù. Projektovou dokumentaci autorizují dva naší zamìstnanci a to v oboru "Stavby vodního hospodáøství a krajinného inženýrství " a " Stavby pro plnìní funkcí lesa". Zamìstnanci Regioprojekt Brno, s.r.o. pracují s normami, pøedpisy s ovìøenou platností, s legálním a registrovaným softwarovým vybavením (Atlas DMT, progeCad, MS Office)


Pøedmìt naší èinnosti


Malé vodní nádrže

 • projektová dokumentace (nové zámìry, rekonstrukce, opravy)
 • manipulaèní a provozní øády
 • pasporty

Úpravy vodních tokù

 • odstraòování povodòových škod
 • suché nádrže
 • revitalizace øíèních systémù
 • úpravy - zkapacitòování vodních tokù
 • sanace strží

Stavby pro plnìní funkcí lesa

 • návrh, oprava a rekonstrukce lesních cest
 • brody
 • nauèné stezky, pìšiny a informaèí tabule
 • drobné stavby v lese (studánky, odpoèinvková místa, lavice)
 • sanace drobných sesuvù

Ostatní dopravní stavby

 • polní cesty
 • návrhy parkovacích ploch
 • cyklostezky/cyklotrasy

Lávky a malé mostní konstrukce

 • návrh, oprava a rekonstrukce mostních konstrukcí
 • návrhy lávek pro pìší

Studie

 • Studie odtokových pomìrù (studie povodí)
 • Vyhledávací studie pro odvoz døevní hmoty

Terénní úpravy

 • návrh, terénních úprav

Konzultaèní a inženýrská èinnost

 • zajištìní podkladù pro povolení stavby
 • organizace výbìrových øízení zakázek malého rozsahu

Technický dozor investora

 • zajištìní dohledu pøi realizaci stavby

Dotace (vypracování žádostí)

 • MZe ÈR - podpora prevence pøed povodnìmi, obnova, odbahnìní a rekonstrukce rybníkù
 • MZe ÈR - program rozvoje venkova - investice do lesù (lesnická infrastruktura)
 • MZe ÈR - program rozvoje venkova - obnova a rozvoj vesnic
 • MŽP ÈR - (SFŽP,OPŽP)

Kontakt

Regioprojekt Brno, s.r.o.
Sídlo:
  
 U Svitavy 1077/2,
    618 00, Brno
Telefon:
    606 033 120
Podrobný kontakt


Použiváme

feaured-image feaured-image feaured-image feaured-image
feaured-image

 feaured-image